Parkeergarage – Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERACCOMODATIE

De toegang tot de parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaakt van iedere parkeerovereenkomst gesloten tussen eigenaar/exploitant van de parkeeraccommodatie en de gebruiker/parkeerder.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Parkeeraccommodatie:

Parkeeraccommodatie met bijhorende terreinen en ruimten plaatselijk bekend als Parkeergarage ‘De Tuinen’ gelegen aan de Van Hoofstraat 7, 2671 JC Naaldwijk.

Eigenaar:

Eigenaar en/of beheerder/exploitant van de parkeeraccommodatie en/of haar/zijn vertegenwoordiger(s).

Parkeerder:

De eigenaar/gebruiker van een voertuig, dat in of op de parkeeraccommodatie is gebracht.

Parkeerbewijs:

Parkeerkaart, uitrijkaart, parkeerpas, congreskaart, afwaarderingskaart, abonnement, chipcard, creditcard, of elk ander middel dat gebruikt kan worden om toegang tot de accommodatie te verkrijgen.

Parkeergeld:

Bedrag dat een parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de parkeeraccommodatie.

Artikel 2. Parkeerovereenkomst

 1. Een overeenkomst zoals bedoeld in de aanhef van deze Algemene Voorwaarden wordt geacht tot stand te zijn gekomen door het enkele feit van het houderschap van een parkeerbewijs c.q door het enkele feit van het gebruik van de parkeeraccommodatie. Bij onenigheid over de vraag of er reeds gebruik wordt, of is gemaakt van de parkeeraccommodatie, zal bepalend zijn het feit dat de gebruiker zich op het tot de accommodatie behorende terrein bevindt.
 2. De prestatie waartoe de eigenaar zich verplicht is het ter beschikking stellen van een willekeurige plaats aan de parkeerder in de accommodatie. Tot de verplichting van de eigenaar van de parkeeraccommodatie behoort niet bewaking van het voertuig.

Artikel 3. Parkeerbewijs

Een voertuig wordt slechts toegelaten tot de parkeeraccommodatie met een geldig parkeerbewijs.

Artikel 4. Parkeergeld

Het parkeergeld wordt berekend volgens door eigenaar vastgestelde tarieven zoals deze in de parkeeraccommodatie of bij de ingang van de parkeeraccommodatie staan vermeld.

Artikel 5. Toegang

 1. Het inrijden van voertuigen in de parkeeraccommodatie en het uitrijden van voertuigen kan uitsluitend geschieden tijdens de in of bij de parkeeraccommodatie aangegeven openingstijden of op nader overeengekomen tijden. De eigenaar stelt de openingstijden vast.
 2. In de parkeergarage mogen uitsluitend personenauto’s en zogenaamde stationcars worden geparkeerd. De hoogte van deze voertuigen mag niet meer bedragen dan die welke bij de ingang van de parkeeraccommodatie staat aangegeven.
 3. De eigenaar is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de parkeeraccommodatie te weigeren indien de eigenaar dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit geval zal zich met name voordoen indien de eigenaar weet of vermoedt dat een voertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert daaronder niet begrepen motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde reservoir van het voertuig alsmede in het geval de eigenaar van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen in de meest ruime zin.

Artikel 6. Betaling

 1. Het verschuldigde parkeergeld dient, voordat de parkeerder met zijn voertuig de parkeeraccommodatie verlaat, te worden voldaan, tenzij een andere regeling is getroffen.
 2. Indien de parkeerder geen parkeerbewijs kan tonen is hij voor elke dag of gedeelte daarvan, waarop hij naar het uitsluitend voordeel van de eigenaar gebruikt heeft gemaakt van de parkeeraccommodatie, het tarief voor een volledig etmaal verschuldigd.
 1. Gebruik van de accommodatie
 2. De parkeerder is verplicht de aangegeven rijrichting te volgen, aanwijzingen van het personeel van de parkeeraccommodatie op te volgen, het voertuig te plaatsen op de aangegeven of aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in- en/of bij de parkeer accommodatie niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.
 3. Gedurende de aanwezigheid in of op het terrein van de accommodatie dient de parkeerder zich conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens bedoeld reglement gesteld, ze gedragen. Bij niet nakoming daarvan is de parkeerder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
 4. Het personeel van de eigenaar is gerechtigd. Indien dit naar het oordeel van dit personeel noodzakelijk is, voertuigen binnen de accommodatie te (doen)verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor de eigenaar of het personeel kan leiden.

Het personeel dient bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsen en/of verwijderen de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht te nemen.

 1. De voertuigen dienden tijdens het parkeren deugdelijk te zijn afgesloten en de lichten dienen te zijn gedoofd. Het is de inzittenden van voertuigen welke in de accommodatie worden geparkeerd, niet toegestaan langer in het voertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende voertuig te parkeren. Nadat het voertuig is geparkeerd dienen de inzittende het voertuig en de parkeeraccommodatie te verlaten.
 2. Het is verboden, in of op de accommodatie goederen te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of ter verhuur aan te bieden.
 3. het is verboden ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in de accommodatie binnen te brengen, dan wel te hebben, motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir van het voertuig uitgezonderd.
 4. Het is verboden, in of op de accommodatie reparaties of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren c.q. het voertuig te reinigen, tenzij daartoe uitdrukkelijk schriftelijk tostemming door de eigenaar is verleend.
 5. Het geparkeerde voertuig kan alleen tijdens de openingstijden afgehaald worden. De maximale parkeertijd bedraagt 10 dagen tenzij schriftelijk ander wordt overeengekomen. Na afloop van deze maximale termijn is de gebruiker van de parkeeraccommodatie naast en boven het normaal geldende vervallen parkeertarief, een boete verschuldigd van €50,- per dag, voor elke dag dat na het verstrijken van de maximale termijn nog gebruikt wordt gemaakt van de parkeergarage, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverkort het recht van de eigenaar van de parkeeraccommodatie om daarnaast en daarboven schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De tussenpartijen tot stand gekomen overeenkomst omvat geen bewaking. De eigenaar aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen van de parkeerder. De eigenaar aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de eigendommen van de parkeerder alsmede ter zake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de accommodatie tenzij de schade direct is veroorzaakt door of vanwege de eigenaar en/of het personeel van de accommodatie en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze algemene voorwaarden wordt uitgesloten.
 2. De parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt. Schade door de parkeerder veroorzaakt aan de parkeeraccommodatie of daarbij behorende apparatuur en installaties dient ter plaatse te worden vergoed nadat door de eigenaar een expertise van de schade is opgemaakt.

Artikel 9. Niet-nakoming

 1. Indien de parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem gesloten overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden op hem rust, is de parkeerder gehouden aan de eigenaar elle schade te vergoeden, door deze te lijden als gevolg van bovengenoemde nalatigheid.
 2. Indien de eigenaar genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de parkeerder te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de parkeerder, is de parkeerder verplicht al de daarvoor gemaakt kosten waaronder de kosten van rechtsdeskundige bijstand, zowel in als buiten rechte, aan de eigenaar te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan.
 3. De eigenaar is te allen tijde gerechtigd het voertuig terug te houden zolang niet al hetgeen hij het zij op grond van parkeerovereenkomst hetzij als andere hoofde van de parkeerder te vorderen heeft, is voldaan.
 4. Indien de parkeerder een voertuig in de parkeeraccommodatie heeft achtergelaten en ondanks schriftelijk verzoek c.q. sommatie van de eigenaar weigert c.q. om welke reden dan ook, niet in staat is het achtergelaten voertuig te verwijderen binnen drie maanden na het verzoek, c.q. de sommatie. Indien de parkeerder binnen laatstgenoemde termijn het motorvoertuig opgehaald, is de eigenaar gerechtigd het voertuig te verkopen of te vernietigen. De eigenaar is alsdan slechts gehouden aan de parkeerden de verkoopopbrengst verminder met het verschuldigd parkeergeld, eventuele boete en de kosten van de eigenaar in verband met verwijdering en de tijdelijke opslag van het voertuig. Indien het verschuldigde parkeergeld, eventuele boete en de kosten van de eigenaar hoger zijn dan de opbrengst van het voertuig, dient de parkeerder al deze kosten te voldoen aan de eigenaar. Indien de persoon van de parkeerder c.q. diens woon- of verblijfplaats onbekend is en de eigenaar derhalve niet in staat is de parkeerder schriftelijk te verzoeken c.q. sommeren het voertuig te verwijderen, is de eigenaar binnen 3 maanden nadat het voertuig in of op de parkeeraccommodatie is geparkeerd, gerechtigd het voertuig te laten verwijderen uit of van de accommodatie, met inachtneming van het in dit lid bepaald.

Artikel 10. Abonnementen

 1. Voor zover in dit artikel c.q. in de parkeerovereenkomst krachtens abonnement hiervan niet wordt afgeweken, zijn alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing bij gebruik van de parkeergarage op grond van zulk een abonnement.
 2. De overeenkomst tot parkeren van een voertuig krachtens abonnement wordt volgens de vigerende tarieven afgesloten voor de duur van één jaar c.q. één maand.
 3. Het abonnement loopt van 1 januari tot en met 31 december en zal telkenmale stilzwijgend met één jaar verlengd worden c.q. loopt de overeengekomen maand en zal stilzwijgend telkenmale met één maand verlengd worden. Bij tussentijdse ingang van het jaarabonnement zal het abonnementsgeld proportioneel berekend worden.
 4. Beide partijen zijn gerechtigd het abonnement op te zeggen met inachtneming van een termijn van één kalendermaand bij tussentijdse opzeggingen van het jaarabonnement wordt per maand of gedeelte daarvan gedurende welke het abonnement in gebruik is, 10% van de jaarprijs in rekening gebracht. Het eventueel teveel betaalde wordt gerestitueerd.
 5. De abonnee zal vóór 15 november schriftelijke mededeling ontvangen van de eigenaar over vóórgenomen tariefsverhogingen. Overigens is de eigenaar vrij tot het aanpassen van het tarief ook al mocht het abonnement eerst recentelijk zijn ingegaan. Mocht een abonnee niet wensen in te stemmen met een tariefverhoging dan kan hij de overeenkomst schriftelijk beëindigen binnen twee weken nadat de tariefsverhoging door de eigenaar te zijner kennis is gebracht en wel tegen de datum waarop de aangekondigde tariefsverhoging ingaat.
 6. Het abonnementsgeld dient per jaar c.q. per maand bij vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk vóór of op 1 januari van een kalenderjaar c.q. bij het ingaan van het abonnement respectievelijk uiterlijk vóór of op de eerste van een maand.
 7. Indien de abonnee nalatig blijft in de betaling van het verschuldigde op de overeengekomen vervaldatum, zal deze abonnee, onverminderd de overige rechte die voor de eigenaar uit de niet betaling voortvloeien, 1% van het achterstallige parkeergeld verschuldigd zijn per maand of gedeelte van een maand dat betaling niet plaats vindt.
 8. Indien van de parkeergarage gebruik wordt gemaakt, zonder dat het abonnementsgeld tijdig is voldaan, is de eigenaar gerechtigd parkeergeld volgens het tarief van een eenmalig gebruik bij de abonnee in rekening te brengen.
 9. Het abonnement geeft geen recht op een vaste plaats in de parkeergarage.
 10. Bij het afsluiten van abonnementen is de abonnee een overeen te komen waarborgsom verschuldigd. Over deze waar borgsom wordt geen rente vergoed. Dit bedrag zal aan de abonnee bij beëindiging van het abonnement worden terugbetaald voor zover die abonnee niets meer aan de eigenaar verschuldigd is.
 11. Het is de abonnee niet toegestaan, zijn recht te verhuren c.q. verder te verhuren c.q. in welke vorm dan ook aan een ander af te staan. Mocht de eigenlijk blijken dat van het betreffende recht gebruik wordt gemaakt door een ander dan de abonnee, zal de abonnee zonder nadere ingebrekestelling een onverkort de overige rechten van de eigenaar om daarnaast een daarboven schadevergoeding te eisen een boete verschuldigd zijn ad €25,- voor elk uur dat een onbevoegde van het betreffende recht gebruikt maakt.
 12. De door de eigenaar aan de abonnee ter hand te stellen bescheiden, benodigd om hem in de mogelijkheid te stellen van de betreffende parkeergarage gebruik te maken, blijven eigendom van de eigenaar. Bij verlies of in ongerede raken van deze bescheiden c.q. dit bescheid, is de abonnee verplicht hiervoor aangifte te doen bij de politie en eigenaar. Voor het verstrekken door de eigenaar van nieuwe bescheiden is de gebruiker een nieuwe waarborgsom verschuldigd.
 13. Uiterlijk op de laatste dag van de overeenkomst dienen al de voor de eigenaar aan de abonnee ter hand gestelde bescheiden, te worden ingeleverd.
 14. Indien de abonnee nalatig blijft in de nakoming van enige verplichting, welke ingevolge de Wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem afgesloten overeenkomst, inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden op hem rust, schiet de abonnee tekort in de nakoming zonder dat daartoe enige in gebrekestelling is vereist. De eigenaar is alsdan gerechtigd de overeenkomst middels schriftelijk bericht te beëindigen en de abonnee de toegang tot de parkeergarage te weigeren. De abonnee zal gehouden zijn om aan de eigenaar alle schade te vergoeden, door deze laatste te leiden als gevolg van de in het voorgaande bedoelde nalatigheid en/of door tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van beide partijen tot nakoming van die verplichtingen, welke tot aan de beëindiging van de overeenkomst voor ieder van hem zouden zijn ontstaan of zullen ontstaan. In alle gevallen waarin de eigenaar een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de abonnee uitbrengen of in geval van noodzakelijke procedures tegen de abonnee ook om deze tot ontruiming van diens voertuig uit de parkeergarage te dwingen, is de abonnee verplicht alle daarvoor gemaakt kosten, ook voor rechtskundige bijstaan zowel in als buiten rechte aan de eigenaar te vergoeden, tenzij deze procedure ten onrechte is aangegaan. In geval van wanbetaling der parkeergelden worden de buitengerechtelijke incassokosten tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op 15% van de onbetaalde som, doch tenminste op €250,-. In het geval dat de buitengerechtelijke incasso door een gemachtigde c.q. raadsman geschiedt, dienen deze bedragen te worden vermeerderd met de door de eigenaar aan zijn gemachtigde raadsman over de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigde omzetbelasting tenzij de eigenaar deze om voorwaarden vormen voor deze overeenkomst, doch van kracht te zijn als waren zij letterlijk in deze overeenkomst opgenomen. Indien de abonnee meer dan één maand geen genot heeft kunnen hebben van zijn recht op grond van feiten en omstandigheden, welke aan de zijde van de eigenaar zijn gekregen zal de abonnee slechts een evenredig gedeelte van het parkeergeld verschuldigd zijn.

Artikel 11. Niet-toerekenbare tekortkoming

Een tekortkoming kan de eigenaar niet worden toegerekend indien zij te wijten is aan een van de wil van de eigenaar onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de parkeerder niet meer van de eigenaar kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.

Artikel 12.

Alle mededelingen aan de eigenaar dienen gericht te worden aan Colliers International, Stadionweg 14, 1076 CM Amsterdam, telefoon: 020-540 5555.

Artikel 13. Afspraken

Afspraken c.q. overeenkomsten met personeelsleden van de eigenaar binden deze laatste niet, voor zover deze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als leden van het personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.

Artikel 14. Conversie

Voor zover enig binding in de tussen de eigenaar en de parkeerder gesloten overeenkomst, waaronder begrepen de onderhavige algemene voorwaarden, nietig is c.q. vernietigbaar is c.q. de wederpartij stelt dat enig beding niet van toepassing is omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn en een beroep hierop door de rechter wordt gehonoreerd c.q. aanvaard, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de strekking van het nietige c.q. vernietigde c.q. buiten toepassing gelaten beding.

Artikel 15. Nederlands recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Vorenstaande Algemene Voorwaarden zijn op 15 februari 1999 onder nummer 2019999 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementrechtbank te Den Haag.